KIGAMITTSU

■ 北斎 肉筆画の世界
エディトリアルデザイン/CL:株式会社 宝島社
■ HOKUSAI Nikuhitsu ga no sekai
Editorial Design/CL:TAKARAJIMASHA,Inc.
2017

 

コピーライト